18 Eylül 2007 Salı

Diğer Dualar 1

Ayet-el Kursi
Okunusu:- Allahu lâ ilâhe illâ hu, elhayyul kayyum, lâ te’huzûhu sinetün velâ nevm, lehu mâ fiys semâvâti ve mâ fiylard, men zelleziy yesfeu indehu illâ biiznih, yâ’lemu ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm, velâ yuhiytune bisey’in min ilmihî illâ bimâ sa’, vesiâ kürsiyyühüs semâvâti vel arda, velâ yeuduhu hifzuhuma, ve huvel âliyyül aziym.’


Anlami:ALLAH ki, Tanri yoktur ancak O vardir, diridir ve kendi kendine kâimdir; ne uyuklamasi ne de uyumasi sözkonusudur; yerde ve göklerde ne varsa O’nun içindir; O’nun katinda kim sefaat edebilir ki izni olmaksizin; bilir önlerinde ve arkalarinda olanlarin hepsini; izni olmadan ilminden bir seyi kapsamak mümkün degildir; kürsüsü semâlari ve yeri içine almistir; korumasi disinda bir sey kalamaz; yüce ve azamet sahibidir.


Bilgi::-Bakara sûresi içinde bir âyet vardir ki, O, Kur’ân âyetlerinin reisidir. O, bir evde okundugu zaman, içeride seytan varsa mutlaka çikar. Bu, Ayet-el Kürsî’dir!..’Buyuruyor bir hadîs-i serîf’te Hazreti Resûl aleyhi’s-selâm.Gene buyuruyor Hazreti Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:"Her seyin bir zirvesi vardir. Kur’ân’in zirvesi de Bakara sûresidir. Bakara sûresinin içersinde bir âyet vardir ki, o Kur’ân âyetlerinin reisidir. Ayet-el Kürsî!.."Bir gün Hazreti Resûl aleyhi’s-selâm yaninda bulunan Ebû Münzir’e söyle sordu:-Yanindaki Allâh’in kitâbinda hangi âyet daha büyüktür biliyormusun?-Allâhu lâ ilâhe illâ hu el hayyul kayyum. dedi. Rasûlullah:-Ey Ebû Münzir. Ilim sana kutlu olsun!..’ buyurdu.Bu hadîs-i serîflerin disinda daha bir çok hadîs-i serîf vardir; Ayet-el Kürsî’nin faziletinden bahseden; bunlarin önemli bir kismi da namazlarin farzlarinin hemen akabinde okunmasini tavsiye eder. Yani, farzi bitirip selâm verdikten hemen sonra!..Ayrica Ayet-el Kürsî’nin eve girildiginde, evden çikildiginda, önemli bir ise baslanilmasinda, uyumadan önce okunmasinin çok büyük faydalar hasil edecegi hakkinda da pek çok haber ulasmistir.Günlük çesitli tehlikelerden korunmak için sabahlari, yedi defa okunmasi, altisinin alti yöne üflendikten sonra, yedincisinin yutulmasi da tavsiyeler arasindadir.Ruhaniyeti son derece güçlendirici bu âyetin kirkbin defa okunmasinin da çok büyük faydalar temin edeceginden bahsedilmistir, bu isin önde gelen tecrübelilerince.


İza Vakıa
Bismi’llâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm(1) izâ vekâatil vâkiatü (2) leyse livak’atiha kazibeh (3) hafidatün râfiatün (4) iza rüccetil’ardu reccen (5) ve büssetilcibalü bessen (6) fekanet hebâen münbessen (7) ve küntüm ezvâcen selâseh (8) feashabül meymeneti mâ ashabül meymeneh (9) ve ashabül mes’emeti maashabül mes’emeh (10) ves sabikunes sâbikune (11) ülâikel mukarrebune (12) fiy cennatin naiym (13) sülletün minel’evveliyne (14) ve kaliylün minel’ahiriyn (15) alâ sürürin mevdûnetin (16) müttekiiyne aleyha mütekabiliyn. (17) yetufü aleyhim vildanün muhalledûne (18) biekvabin ve ebâriyka ve ke’sin min maiynin (19) lâ yusaddaune anha ve lâ yünzifune (20) ve fakihetin mimma yetehayyerune (21) ve lahmi tayrin mimma yestehune (22) ve hurün iynün (23) keemsalil lü’lüilmeknun (24) cezâen bimâ kânu yamelûn (25) lâ yesmeune fiyha lagven ve la te’siymen (26) illâ kiylen selâmen selâma (27) ve ashabül yemiyni ma ashabülyemiyn (28) fiy sidrin mahdudin (29) ve talhin mendudin (30) ve zillin memdudin (31) ve mâin meskubin (32) ve fâkihetin kesiyretin (33) lâ maktuatin ve lâ memnuatin (34) ve fürusin merfuah (35) inna ense’nahünne insâen (36) fecealnahünne ebkaren (37) uruben etraben (38) liashabilyemiyn (39) sülletün minel’evveliyne (40) ve sülletün minel’ahiriyn (41) ve ashabüssimâli mâ ashabüssimâl (42) fiy semumin ve hamiymin (43) ve zillin min yahmumin (44) lâ bâridin ve lâ keriym (45) innehüm kânu kable zâlike mütrefiyn (46) ve kanu yusirrune alelhinsil aziym (47) ve kânu yekûlune eiza mitna ve künna türaben ve izâmen einna lemebusune (48) eve abaünel’evvelun (49) kul innel’evveliyne vel’ahiriyne (50) lemecmûune ilâ miykati yevmin mâlum (51) sümme inneküm eyyühed dâalûnel mükezzibune. (52) leâkilune min seçerin min zakkûmin (53) femâliune minhel bütûne (54) fesâribune aleyhi minel hamiym (55) fesâribune sürbelhiym (56) haza nüzülühüm yevmed diyn (57) nahnü halaknaküm felevlâ tüsaddikun (58) efereeytüm ma tümnûn (59) eentüm tahlükunehu em nahnül hâlikun (60) nahnü kadderna beynekümül mevte ve ma nahnü bimesbukiyne (61) alâ en nübeddile emsaleküm ve nünsieküm fiy ma lâ talemun (62) ve lekad alimtümün nes’etel’ulâ felevlâ tezekkerûne (63) efereeytüm ma tahrüsûn (64) eentüm tezreunehu em nahnüzzariun (65) lev nesaü lecealnahü hutamen fezaltüm tefekkehun (66) inna lemugremune (67) bel nahnü mahrumun (68) efereeytümül maelleziy tesrebun (69) eentüm enzeltümuhü minelmüzni em nahnül münzilun (70) lev nesaü cealnahü ücacen felevla teskürune (71) efereeytümün narelletiy turun (72) eentüm ense’tüm secereteha em nahnülmünsiun (73) nahnü cealnaha tezkireten ve metâan lilmukviyn (74) fesebbih bismi rabbikelaziym (75) felâ uksimü bimevâkin nücumi (76) ve innehu lekasemün lev talemune aziymün (77) innehu lekur’ânün kerîymün (78) fiy kitabin meknunin (79) lâ yemessuhu illel mutahherun. (80) tenziylün min rabbil âlemiyn (81) efebihazel hadiysi entüm müdhinun (82) ve tec’âlune rizkaküm enneküm tükezzibun (83) felevlâ izâ belegatil hulkume (84) ve entüm hiyneizin tenzurûne (85) ve nahnü akrebü ileyhi minküm ve lâkin lâ tubsirun (86) felevlâ in küntüm gayre mediyniyne (87) terciuneha in küntüm sadikiyn (88) feemma in kane minel mukarrebiyne (89) ferevhun ve reyhanün ve cennetü naiym (90) ve emma inkane min ashabil yemiyni (91) feselâmün leke min ashabilyemiyn (92) ve emma in kane minel mükezzibiyned dalliyn (93) fenüzülün min hamiymin (94) ve tasliyetü cahiym (95) inne haza lehüve hakkul yakiyn (96) fessebbih bismi rabbikel aziym.

Ezan duası
Resûlullah Efendimiz buyurdu ki: “Ey benim ümmetim. Ezan bitince su duâyi da okuyunuz.” buyurmustur: “Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm”. (39)”Ezan okunurken su duâyi okuyun:“Ve ene eshedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ serîkeleh ve eshedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”(39)Baska bir hadis-i serifte de Resûlullah bir hadis-i serifinde, “Her kim ezan sesi isittigi zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahi mahvolur” buyurdu.(Hayye alâ)lari duyunca bunlari söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsi okunur. Ikinci (Eshedü enne Muhammeden Resûlullah) söyleyince, iki bas parmaginin tirnaklarini öptükten sonra, iki göz üzerine sürmek müstehabdir.Eyyüb Hâlid bin Zeyd câmi’inin müezzinleri her namazdan sonra su duâyi okurlardi: “Rabbenâ amennâ bi mâ enzelte vetteba’ nerresûle fektübnâ ma’assâhidîn”.

Hiç yorum yok: